Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Zawartość stron

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) – KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr   119, s.1), dalej jako „RODO", Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że:
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. W ramach projektów przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, płeć, PESEL, adres, wykształcenie, sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną, nr telefonu, e-mail, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (bezrobocie, zatrudnienie, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej/ migrant), rodzaj przyznanego wsparcia, w tym data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL, w okresie  wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.
  5. Osobom, które były uczestnikami projektów PO KL przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
  6. Osobom, które były uczestnikami projektów PO KL przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
  7. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, beneficjentowi realizującemu projekty – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chorzowie ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów, e- mail: kach@praca.gov.pl.
  8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie: iod@pupchorzow.pl.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę