"Skuteczny Urząd II" - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Skuteczny Urząd II

Tytuł projektu: „Skuteczny Urząd II"

Wnioskodawca: PUP Chorzów

Realizator: PUP Chorzów

Okres wdrażania projektu:   01.01.2010-31.12.2011

Cel projektu:

  • podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników  na stanowiska kluczowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do standardów usług rynku pracy
  • zwiększenie skuteczności działań prozatrudnieniowych na rzecz osób bezrobotnych
  • wzrost motywacji do pracy
  • określenie oczekiwań pracodawców w zakresie potrzeb kadrowych, planowanego popytu na pracowników i ich kwalifikacji
  • nabycie doświadczenia (stażu) wymaganego do otrzymania licencji zawodowej

Adresat:   osoby bezrobotne korzystające z usług PUP Chorzów

 

„Skuteczny Urząd II"

Nazwa programu

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer
i nazwa priorytetu

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer
i nazwa działania

6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Schemat

6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Wielkość pozyskanych środków

Kwota dofinansowania z EFS: 448 896,00 zł
Wkład własny: 79 216,94 zł

Ilość osób objętych projektem

28 osób – pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach kluczowych

pracodawcy z terenu Chorzowa

Osiągnięte efekty

Utworzono 8 miejsc pracy

28 osób podniosło kwalifikacje zawodowe dzięki uczestnictwu w szkoleniach

Wydano 500szt. folderu informacyjnego o działalności PUP dla pracodawców

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę