"Skuteczny Urząd" - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Skuteczny Urząd

Tytuł projektu: „Skuteczny Urząd"

Wnioskodawca: PUP Chorzów

Realizator: PUP Chorzów

Okres wdrażania projektu:   01.04.2008 – 31.01.2010

Cel projektu:

  • podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników  na stanowiska kluczowe
  • dostosowanie poziomu zatrudnienia do standardów usług rynku pracy
  • zwiększenie skuteczności działań prozatrudnieniowych na rzecz osób bezrobotnych
  • przeprowadzenie badań lokalnego rynku pracy:
    • określenie oczekiwań pracodawców w zakresie potrzeb kadrowych, planowanego popytu na pracowników i ich kwalifikacji
    • opracowanie mapy zapotrzebowania na zawody oraz „obrazu zawodu" tj. pożądanych kompetencji dla wybranych zawodów

Adresat:   osoby bezrobotne korzystające z usług PUP Chorzów

„Skuteczny Urząd"

Nazwa programu

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer
i nazwa priorytetu

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer
i nazwa działania

6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Schemat

6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Wielkość pozyskanych środków

Kwota dofinansowania z EFS: 409 641,35 zł
Wkład własny: 72 289,65 zł

Ilość osób objętych projektem

26 osób – pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach kluczowych

pracodawcy z terenu Chorzowa

Osiągnięte efekty

stworzono 8 stanowisk pracy,

26 podniosło kwalifikacje zawodowe

Przeprowadzono badania lokalnego rynku pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę