"Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia" - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia

„Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia" Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Priorytet VII    Promocja integracji społecznej

Działanie:         7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Poddziałanie:    7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Projekt partnerski

Lider:         Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.link zewnętrzny

partner:     PUP Chorzów

                Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzówlink zewnętrzny.

 Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 31.12.2011 r.

 Kwota:   1.364.430,00 zł

 Cel projektu

 Projekt ma na celu integrację społeczno-zawodową 120 mieszkańców Chorzowa II zagrożonych wykluczeniem z powodu długotrwałego bezrobocia, braku kwalifikacji i stanu zdrowia poprzez integrację.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Wzmocnienie psychologiczne tych osób, rozbudzenie aspiracji do aktywnego życia
  i podjęcia zatrudnienia.
 2. Wyposażenie w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w stosunkach zawodowych.
 3. Poprawa kondycji psychicznej i fizycznej jako niezbędny warunek aktywizacji.
 4. Wyposażenie w potrzebne przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 5. Zwiększenie szans na zatrudnienie przez przełamanie obaw i negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z grup przywykłych do bierności.

 

Grupa docelowa

 Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Chorzowa II. W grupie tej będą osoby:

 • bez kwalifikacji zawodowych i/lub stażu pracy
 • 50 +
 • samotnie wychowujące dzieci
 • z rodzin wielodzietnych.

Aby spotęgować efekty i osiągnąć rzeczywistą zmianę sytuacji życiowej mieszkańców Chorzowa, aktywizacją zostaną objęte m.in. osoby z tych samych rodzin. 

Czynniki dodatkowo motywujące dla uczestników projektu:

 • stypendia za udział w szkoleniach, stażach, zajęciach reintegracji
 • zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć
 • posiłki w trakcie zajęć
 • gadżety promocyjne

 Działania

 Projekt zakłada następujące wsparcie: warsztaty, szkolenia, wparcie indywidualne, staże. Zadania obejmujące aktywne instrumenty sprzyjające integracji społecznej i zawodowej  dobrano adekwatnie do specyficznych problemów grupy docelowej:

 1. Strefa indywidualnego wsparcia

Aktywizacja poprzez indywidualne wsparcie osobistego opiekuna, rozbudowany system motywacyjny, specjalistyczne konsultacje np. prawne. (2 opiekunów w max 15os przez ok.6 m-cy)

 2. Strefa „Zdrowie i kondycja"

Indywidualne i grupowe zajęcia z udziałem specjalistów: psychologa, psychiatry, lekarza medycyny mające na celu poprawienie kondycji psychofizycznej uczestników jako ważnego elementu aktywizacji. Angaż specjalistów śr. 4 dni w m-cu projektu.

 3. Strefa integracji społecznej

Warsztaty dla grup 15-osobowych obejmują:

 • Treningi motywacji, samooceny i komunikacji
 • Wzmacnianie postaw samodzielności i odpowiedzialności
 • Umiejętności związane z pielęgnacją, higieną, ubiorem, żywieniem
 • Gospodarowanie budżetem domowym

         Czas trwania 10 dni x 4 h dla wszystkich BO

 4. Strefa doskonalenia zawodowego

 • Treningi technik orientacji na rynku pracy (14 dni x 4h dla wszystkich BO)
 • Kursy i szkolenia zawodowe różnych typów dla 70 BO

 5. Strefa aktywizacji zawodowej

 • Utworzenie 2 stanowisk komputerowych do ćwiczeń samodzielnego poruszania się po rynku pracy
 • „kawka z szefem" – 8 spotkań z przedstawicielami lokalnych firm
 • Staże i zajęcia reintegracji w pracodawców

Czas trwania 3 m-ce 100 BO bez lub z małym doświadczeniem zawodowym

6. Opieka nad dziećmi

Organizacja zajęć dla dzieci uczestników projektu w trakcie zajęć.

 7. Promocja i rekrutacja

Promocja w formie artykułów sponsorowanych w lokalnej i regionalnej prasie, broszura
z doświadczeniami z projektu, seminarium podsumowujące. Promocja kierowana jest również do pracodawców.

 Rezultaty

 Projekt zakłada ukończenie udziału w projekcie przez 80 BO, w tym:

 • ukończenie przez 60 BO kursów i szkoleń zawodowych wraz z uzyskaniem świadectw poświadczających kwalifikacje;
 • ukończenie przez 80 BO staży i zajęć reaktywizujących u pracodawców.
 • wyposażenie uczestników w determinację, umiejętności i kwalifikacje umożliwiające uniezależnienie od pomocy społecznej i powrót  do pracy.

Rezultatu miękkie:

 • podniesienie szans na godne, samodzielne życie i podjęcie zatrudnienia
 • podwyższenie samooceny i wiary w możliwość zmiany swojego życia
 • nauczenie zaspokajania potrzeb w sposób społecznie aprobowany
 • wyposażenie w umiejętności wymagane przez pracodawców
 • przełamanie obaw i niechęci pracodawców związanych z zatrudnianiem osób przywykłych do bierności.

 Wartością dodaną projektu będzie stworzenie Chorzowskiej Strefy Aktywizacji i Zatrudnienia bazującej na współdziałaniu partnerów prywatnych i publicznych, a tym samym rozszerzenie współpracy na rzecz walki z wykluczeniem.

 

Od 01.01-31.12.2010r. 61 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie, 49 ukończyło szkolenie motywacyjne „Podróż", 5 ukończyło szkolenia zawodowe, a 14 rozpoczęło staże. 

                       

 

 

                                                

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę